Надзорният съвет на ББР констатира забавени действия по събиране на вземанията от големи длъжници

20.12.2022 Надзорният съвет на ББР констатира забавени действия по събиране на вземанията от големи длъжници

Необосновано и нелогично забавени действия спрямо компании-длъжници констатира Надзорният съвет на Българската банка за развитие. Контролният орган разгледа доклад на Управителния съвет за всички действия по събиране на вземания и защита на интереса на банката по експозиции над 5 млн. лв., които са провизирани над 50%.

ББР е отпуснала осем кредита в големи размери, които не кореспондират с основната мисия и функция на банка за развитие, установи надзорът. Шест от тях се обслужват редовно, нямат просрочия и генерират доход на банката.

Съгласно изискания доклад неизрядните големи длъжници със задължения над 50 млн. лв., които са провизирани над 50%, са три – група от компании в сферата на пътното строителство, транспортна фирма и производител на електроинструменти.

Според Надзорния съвет предприетите действия спрямо най-голямата нередовна кредитна експозиция с размер от над 150 млн. лв., която предизвика и най-голям обществен интерес, са непоследователни и неоправдано забавени.

Установените факти са в противовес с публично заявените намерения на служебния министър на икономиката през 2021 г. по отношение на този голям кредит. За периода от 22.06.2021 г. до 18.05.2022 г. (почти година след назначаването на ръководството на ББР от служебния министър на икономиката на 22.06.2021 г. и повече от 5 месеца след встъпване в длъжност на редовното правителство на 13.12.2021 г.) по нея не е предприето никакво действие. Едва на 18 май тази година е взето решение за пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие с назначаване на управител на едно от дружествата в групата. Поемането на управлението е било възможно и на по-ранен етап, така че назначеният от ББР управител по Закона за особените залози (ЗОЗ) да получи пълната информация за състоянието на дружеството. Необходимо е било и да изиска предприемането на активни действия спрямо контрагенти на дружеството за изпълнение на сключени договори за продажба (вземания, заложени в полза на банката).

На този фон, още през май 2022 г., е одобрено частично изписване и завеждане задбалансово на 52 млн. лева от задължението към ББР. Банката е изписала и завела задбалансово приблизително 1/3 от вземането с мотив, че няма разумни очаквания за възстановяване на финансовия актив без да се възложи нова оценка на цялото търговско предприятие на задължените дружества и преди вписването на назначения управител по ЗОЗ, чиято първа задача е била да изиска пълна информация за състоянието на задълженото лице.

В този период няма данни за мерки и насоки от Едноличния собственик на капитала за ускоряване на събираемостта на експозицията.

Погасеният дълг след предприемане на действия по събирането до датата на проверката е 0 (нула) лева.

Стратегия и план за действие за излизане от тази кредитна експозиция са одобрени едва на 29.06.2022 г., когато и реално е стартирала работата по оценка на текущото състояние на кредитополучателя и е сключен договор с одиторска компания за анализ на финансовото състояние, правен анализ, изготвяне на бизнес план и оценка на цялото търговско предприятие. През октомври 2022 г. е одобрено предявяване на искове срещу контрагенти на длъжника за заплащане на неустойки поради неизпълнение на задълженията по договори за закупуване на материали за пътното строителство.

Надзорният съвет на ББР си дава сметка, че този вид експозиции изискват максимална оперативност, професионализъм и воля за намиране на решения, а не популизъм. НС възложи на Управителния съвет да актуализира стратегиите за изход с конкретни стъпки и мерки за събиране на проблемните вземания в голям размер.

Надзорният съвет ще продължи усилията за изпълнение на целите, разписани в Закона за ББР, а именно кредитиране на малките и средни предприятия, финансиране на приоритетни за икономиката и държавата проекти, както и такива, които ще спомогнат за преодоляване на регионалните дисбаланси в страната.

 

Информацията в настоящото прессъобщение е в съответствие с регулаторните ограничения за опазване на банкова информация.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster