Нов одитен комитет е назначен в ББР

27.05.2021 Нов одитен комитет е назначен в ББР

Българската банка за развитие има нов състав на одитния комитет. Това стана след решение на министъра на икономиката, упражняващ правата на държавата като акционер в ББР.

Новите членове на комитета с мандат от 3 години са Драгомир Вучев, Васил Щонов и Валентин Михов.

Одитният комитет има следните функции и правомощия:

1. Информира органите на управление или контрол на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин той е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. Наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;

4. Наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. Проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. Отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му, с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на Общото събрание на акционерите или съдружниците възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. Уведомява чрез своя председател Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и органите на управление или контрол на предприятието, за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;

8. Отчита дейността си пред органа по назначаване;

9. Изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 31 май годишен доклад за дейността си.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster