Поземлен имот в Камен бряг

Поземлен имот в Камен бряг

Поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, с площ 42 702 кв.м. Имотът е с лице на главен път с. Камен бряг, с. Тюленово. Има изграден второстепенен път между парцелите. В момента е незастроен. Пред имота непосредствено е морският бряг.

Имотът е с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, с параметри: Пл. на застрояване = 50%, Кинт =< 2,0, Кота корниз – 9,00м. Същият попада в границите на две защитени зони по отношение на Натура 2000, а именно:

  • 1 „Калиакра“ BG0002051 по Директивата за птиците и
  • 2 „Комплекс Калиакра“ BG0000573“ по Директивата за местообитанията, като през 2017 година, МОСВ издава заповед РД-526 от 21 юли 2017, с която изрично забранява застрояване, издаване на разрешения за строеж или обработване на земята.

Също така имотът попада в концесионна площ на предоставена концесия с решение № 536 на МС от 30/07/2003 г. за срок от 35 години с концесионер „Проучване и добив на газ и нефт“ АД, гр. София за добив на подземни богатства – нефт и газ от находище Тюленово.

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

 

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster