Необходими документи

Необходими документи

За финансиране на сектор "Розопреработване"

1.     Специфични документи за финансиране на сектор "Розопреработване":

 • Представяне на бизнеса и икономическа обосновка на нуждата от оборотно финансиране:
  • Кратко представяне на бизнеса, продукта и/или услугата, пазари;
  • Собственици/мениджъри,екип,опит и приемственост;
  • Контрагенти и договори за текуща и предходна година;
  • Обосновка на необходимостта от търсеното оборотно финансиране;
 • Прогнозен отчет продажби за срока на кредита /по образец на банката/ - оригинал;
 • Удостоверение за вписване в националния електронен регистър на розопреработвателите (копие, заверено "вярно с оригинала");
 • Единно заявление по образец,подадено в общинска служба по земеделие за вписване в ел.регистър на розопроизводителите, розопреработвателите,обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза (копие, заверено "вярно с оригинала");
 • Документ за собственост или друго правно основание за ползване на обекта на производство на продукти от цвят на маслодайна роза (копие, заверено "вярно с оригинала");
 • Писмен договор с валидност текущата селскостопанска година, сключен с вписани в регистъра розопроизводители, който да съдържа: идентификация на страните, срок на договора, номер и дата на удостоверенията за вписване в регистъра, площ и местонахождение на имота - номер на масива и физическия блок, вид на маслодайната роза, прогнозно количество на изкупувания цвят от маслодайнароза, цена и срок на плащане (копие, заверено "вярно с оригинала");
 • Договори за кредит/анекси/допълнителни споразумения/погасителни планове с други банки - за Кредитополучателя и за ЮЛ , предложени за солидарни длъжници/поръчители/трети задължени лица (копия);
 • Таблица за себестойност.

2   Входирано искане за кредит с документ за платена такса за разглеждане на искането.

3.    Други документи и декларации по образец на банката, които ще се изискат допълнително по време на разглеждане на искането за кредит.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster