search-icon

Общи условия, приложими към дейността на ББР в качеството й на инвестиционен посредник

Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на страните по договорите, сключвани между „Българска банка за развитие“ ЕАД, в качеството й на инвестиционен посредник, и нейните клиенти и представляват неразделна част от договорите на Банката във връзка с предоставяне на клиенти на инвестиционни и допълнителни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите за финансови инструменти (ЗПФИ)

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster