search-icon

Уведомление за продажба на недвижими имоти

Българска банка за развитие ЕАД уведомява заинтересованите лица, че считано от 04.08.2019 г. продажбата на недвижими имоти, собственост на Банката, ще се извършва по реда на Наредбата за електронна платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, обнародвана в ДВ бр.77 от 1 октомври 2019 г.
За участие в съответния електронен търг всеки кандидат следва да се регистрира в платформата на адреса на електронната страница на Агенция за публичните предприятия и контрол (бивша АПСК): https://www.appk.government.bg/  при спазване на правилата за регистрация в платформата, съгласно Ръководство на потребителя, публикувано на електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.
Информация за началната тръжна цена на имота и процедурата по придобиване може да бъде намерена след обявяването на електронния търг от страна на банката на следния линк https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public 
Българска банка за развитие ЕАД ще продължи да публикува обявления за предстоящи продажби чрез електронен търг на своята интернет страница.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster