Капитал

Капитал

Законът изисква  минимум 2 лева  за  старт  на фирма. Всички дружества  с ограничена отговорност отговарят към кредиторите до размера на записания си капитал и стойността на активите. При регистрация на АД минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

За целта е необходимо откриването на набирателна сметка. Тя е предназначена за внасяне на парични средства в капитала на дружеството, което ще бъде учредено.

Къде: във всяка търговска банка

Набирателна сметка може да открие всеки управляващ и представляващ дружеството в процес на учредяване, или изрично упълномощен за целта. Може да го направите във всяка търговска банка. Попълват се Договор-искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на юридически лица и Спесимен от подписите.

Всички образци от подписите от ваша страна се полагат пред отговорен банков служител или с нотариална заверка;
Следва вноска по сметката  в  размер на капитала, посочен в договора или устава на дружеството ви. Всеки съдружник осигурява сума според дела си.
Банката ще ви издаде удостоверение за внесен капитал. От вас се изисква да подадете Искане за издаване на банково удостоверение/референция. Пред Търговския регистър може да се предостави  вносна бележка за внесен капитал, вместо отделно издадено удостоверение.

Колко струва: За откриването на набирателна сметка се сключва договор при общи условия с банката.  Тарифите за отриване и таксите по обслужването на набирателна сметка са различни, в зависимост от банката и действащата й тарифа към момента. Важно е да се запознаете подробно с условията на банката, преди да пристъпите към откриването на сметката.

След регистриране на дружеството е необходимо да се закрие набирателната сметка и да се открие нова – разплащателна.

Това може да бъде направено и в друга търговска банка.

Няма законово ограничение относно броя на сметките или обслужващите банки.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster