search-icon

Как да регистрирате фирма

Стъпка 1: Запазете име

Къде: Агенция по вписванията

Как: Попълнете заявление по образец (+линк). Можете да проверите дали името, което сте избрали, не е заето тук. Когато подадете заявление за запазване, то се отразява незабавно в Търговския регистър (ТР) и регистъра на ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел). Правото на регистрация може да се упражни в срок от 6 месеца от запазване на наименованието. В този период липсва възможност друг търговец или ЮЛНЦ да се впише под същото наименование или фирма. Запазването има действие върху цялата територия на страната.

Колко струва: Таксата за запазване на фирма се определя Тарифа за държавните такси (чл. 16в) и към момента е в размер на 40 лв., а в случай че се подаде по електронен път – 20 лв.

 

Стъпка 2: Изберете правна форма

Важно е да изберете правната форма на дружеството си. Удачни варианти за стартиращи предприятия са компаниите с ограничена отговорност, тъй като по този начин финансите на вашата компания ще са отделни от вашите лични финанси. Научете повече за различните правни форми в наръчник „Видове търговци и търговски дружества“ (+link)

Стъпка 3: Капитал

Законът изисква  минимум 2 лева  за  старт  на фирма. Всички дружества  с ограничена
отговорност отговарят към кредиторите до размера на записания си капитал и стойността на
активите. При регистрация на АД минималният изискуем капитал е 50 000 лв.

За целта е необходимо откриването на набирателна сметка. Тя е предназначена за внасяне на парични средства в капитала на дружеството, което ще бъде учредено.

Къде: във всяка търговска банка

Набирателна сметка може да открие всеки управляващ и представляващ дружеството в процес на учредяване, или изрично упълномощен за целта. Може да го направите във всяка търговска банка. Попълват се Договор-искане за откриване и обслужване на банкова сметка и предоставяне на банкови услуги на юридически лица и Спесимен от подписите.

Всички образци от подписите от ваша страна се полагат пред отговорен банков служител или с нотариална заверка;
Следва вноска по сметката  в  размер на капитала, посочен в договора или устава на дружеството ви. Всеки съдружник осигурява сума според дела си.
Банката ще ви издаде удостоверение за внесен капитал. От вас се изисква да подадете Искане за издаване на банково удостоверение/референция. Пред Търговския регистър може да се предостави  вносна бележка за внесен капитал, вместо отделно издадено удостоверение.
Колко струва: За откриването на набирателна сметка се сключва договор при общи условия с банката.  Тарифите за отриване и таксите по обслужването на набирателна сметка са различни, в зависимост от банката и действащата й тарифа към момента. Важно е да се запознаете подробно с условията на банката, преди да пристъпите към откриването на сметката.

След регистриране на дружеството е необходимо да се закрие набирателната сметка и да се открие нова – разплащателна.

Това може да бъде направено и в друга търговска банка.
Няма законово ограничение относно броя на сметките или обслужващите банки.


Стъпка 4: Попълнете декларации по образец и подгответе необходимата документация

Къде: Агенция по вписванията

Как: В зависимост от правната форма, която сте избрали, следва да подготвите различен набор от документи, да попълните съответните декларации и да заплатите определени такси, както следва:

За Едноличен търговец (ЕТ) (+линк)
За Дружество с ограничена отговорност (ООД) и Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) (+линк)
За Акционерно дружество (АД) и Еднолично акционерно дружество (ЕАД) (+линк)
За Събирателно дружество (СД) (+линк)
За Командитно дружество (КД) (+линк)


Стъпка 5: Вписване

Къде: Агенция по вписванията

Как: Подготвените документи и попълнени декларации се подават за вписване. Обработката им отнема между 2 и 3 работни дни. Те могат да се подадат на ръка или онлайн, ако разполагате с електронен подпис.

Добър вариант е да упълномощите адвокат да подаде документите онлайн, тъй като процедурата си има особености и рискове. Непознаване на правилата може да забави регистрацията на фирмата или да се наложи заплащането на нова държавна такса.
При подаване на документи онлайн таксата е 2 пъти по-ниска, отколкото при подаване на място в Агенцията по вписванията.
Когато фирмата бъде вписана, тя получава служебно единен идентификационен код (ЕИК). Той е 9-цифрен уникален номер и служи за нейната идентификация.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster