search-icon

Как се пише бизнес план

Бизнес планът е едновременно вашият пътеводител и визитна картичка. Той обобщава най-важната информация за бизнеса ви – каква е идеята, на какъв етап сте, с какво разполагате, къде се намирате спрямо конкурентите и най-важното – къде искате да стигнете. Добре структурираният бизнес план ще убеди външните организации, например банки или фондове за дялово участие, че има смисъл да инвестират средства в начинанието ви.


Въвеждаща част

 • Представяне на бизнес идеята
 • Фирмен профил: наименование; година на регистриране; правен статут (ООД, АД или друг); предмет на дейност; отрасъл и подотрасъл; позиция на пазара; от кога съществува; координати; обслужваща банка и банкови сметки; форма на управление
 • Финансова информация: структура на капитала; инвеститори; активни и пасивни акционери; регистрация на фондовата борса; задължения; имущество
 • Организационна структура и управление: брой служители в миналото и днес; членове на борда на директорите и тяхната функция; органиграма

Същинска част

 • Визия: какво искате да създадете, в какво желаете да се превърнете
 • Мисия: с какво ще помогнете на вашите клиенти и обществото като цяло
 • Цели: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
 • Описание на стратегическия план и бизнес идеята
 • Екип: описание на екипа, който ще реализира идеята и неговата квалификация
 • Партньори: други компании, с които се кооперирате; консултанти; други значими връзки
 • SWOT анализ: кои са вашите силни и слаби страни, кои са възможностите и заплахите пред вашата компания
 • Финансова стратегия: размер на необходимите средства и източниците за тях; оборот; ликвидност
 • Маркетингова стратегия:
  • Описание на продуктите или услугите, вкл. информация нови или подобрени са те
  • Анализи за обосновка на продуктовите решения 
  • Потребители – описание на целевите групи, кои са и как ще бъдат привлечени, резултати от пазарни проучвания 
  • Пазарна стратегия 
  • Пласментна стратегия 
  • Ценова политика 
  • Рекламна стратегия и стимулиране на продажбите 
  • Производствена стратегия – организация и технология на производството
 • Икономически и социални резултати (примери)
  • Нарастване на продажбите – външен и вътрешен пазар
  • Създаване на нови работни места
  • Решаване на екологични проблеми за региона
  • Решаване на проблеми свързани с техническата безопасност, хигиената на труда и др.
  • Очаквани финансови резултати по периоди за планирания период; прогноза за паричните потоци
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster