Същинска част

Същинска част

 • Визия: какво искате да създадете, в какво желаете да се превърнете
 • Мисия: с какво ще помогнете на вашите клиенти и обществото като цяло (ако е приложимо)
 • Цели: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
 • Описание на стратегическия план и бизнес идеята
 • Екип: описание на екипа, който ще реализира идеята и неговата квалификация
 • Партньори: други компании, с които се кооперирате; консултанти; други значими връзки
 • SWOT анализ: кои са вашите силни и слаби страни, кои са възможностите и заплахите пред вашата компания
 • Финансова стратегия и финансови прогнози: размер на необходимите средства и източниците за тях; оборот; ликвидност; очаквани финансови резултати по периоди за планирания период; прогноза за паричните потоци
 • Маркетингова стратегия:
  • Описание на продуктите или услугите, вкл. информация нови или подобрени са те
  • Анализи за обосновка на продуктовите решения 
  • Потребители/ клиенти – описание на целевите групи, кои са и как ще бъдат привлечени, резултати от пазарни проучвания 
  • Пазарна стратегия 
  • Пласментна стратегия 
  • Ценова политика 
  • Рекламна стратегия и стимулиране на продажбите 
  • Производствена стратегия – организация и технология на производството
  • Доставчици
 • Икономически и социални резултати (примери)
  • Нарастване на продажбите – външен и вътрешен пазар
  • Създаване на нови работни места
  • Решаване на екологични проблеми за региона
  • Решаване на проблеми свързани с техническата безопасност, хигиената на труда и др.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster