Енергийно обновяване на държавни, общински и жилищни сгради

Енергийно обновяване на държавни, общински и жилищни сгради

Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките

Цел: Енергийно обновяване на част от сградния фонд, собственост на Българската академия на науките

Управляващ орган: МРРБ

Бенефициенти: БАН

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: 36 000 000 лева

Срок за кандидатстване: 31.07.2023 г.

 

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП II

Цел: Устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Управляващ орган: МРРБ

Бенефициенти: Многофамилни жилищни сгради чрез сдружения на собствениците

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: 80% от размера на проекта, но не повече от 9 500 000 лева.

Срок за кандидатстване: 16.01.2024 г.

 

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Цел: Да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства (замяна на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.), чрез предоставяне на финансиране (във формата на субсидия/помощ) по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия (Системи).

Управляващ орган: МЕ

Бенефициенти: домакинства

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: Доставката и монтажът на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване могат да бъдат изцяло финансирани по Схемата, но с не повече от 1960.83 лв. Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но не повече от 15 хил. лв.

Срок за кандидатстване: 10.11.2023 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster