search-icon

Отворени процедури в ИСУН

По НПВУ и ЕСИФ с бенефициенти ММСП, общини и Сдружения на собственици

Програми насочени към финансиране на микро, малки и средни предприятия: 

  • BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията с цел предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), които следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност. Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата или, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Бюджет 200 000 000 лева (102 258 376.24 евро), интензитет от 35% до 50%, размера може да бъде от 75 000 лв. до 1 000 хил. лв., в зависимост от големината на фирмата и проекта й, срок на инвестицията до 18 м.

Краен срок за кандидатстване:15.05.2023 г.

Краен срок за кандидатстване:15.06.2023 г.

 

Енергийно обновяване на държавни, общински и жилищни сгради: 

Краен срок за кандидатстване 28.04.2023 г.

  • BG-RRP-4.023 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I с цел подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на енергоефективни мерки. Бюджет  1 129 881 600 лв. с включен ДДС, интензитет 100 %, втория етап интензитетът ще бъде 80% и ще стартира след края на тази процедура. Краен получател е Сдружение на собствениците на сграда/ блок-секция в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение (съгласно ЗУЕС). Администратор на БФП/ Водещ партньор - Общинска администрация/ районна администрация, подаваща предложение за изпълнение на инвестиция и отговорна за изпълнението на всички дейности по проекта. Размерът на БФП може да бъде от 50 000 лв. до 9 500 х.лв. с ДДС. Срок на инвестицията до 30 месеца, но не по-късно от 30 юни 2026г.

Краен срок за кандидатстване 31.05.2023 г.

Общите цели, които се очаква да бъдат постигнати с програмите за енергийно обновяване са:

  • Подобряване енергийните характеристики на сградите;
  • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради; 
  • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд; 
  • Намаляване на разходите за енергопотребление.

 

Вижте всички отворени процедури в ИСУН тук

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster