Програми насочени към финансиране на микро, малки и средни предприятия

Програми насочени към финансиране на микро, малки и средни предприятия

Процедура "Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения"

Цел: Подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. Насочена е към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране. Знакът на ЕК гарантира високото качество на проектните им идеи и потенциала им да бъдат разработени иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност за българската икономика и общество.

Управляващ орган: МИР

Бенефициенти: микро-, малки и средни предприятия, които:

  • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
  • са отличени с „Печат за високи постижения“ по програми “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” в периода от 2018 г. до 2023 г. вкл. (Seal of Excellence, SoE);

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: 2 500 000 евро, но не повече от размера на финансирането по проекта, отличен с „Печат за високи постижения“ от програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“.

Срокове за кандидатстване: процедурата ще бъде отваряна ежегодно при спазване на следните срокове:

  • 2023 г.:  Начален срок: 07.04.2023 г./ Краен срок: 12.05.2023 г.
  • 2024 г.:  Начален срок: 11.12.2023 г./ Краен срок: 19.04.2024 г.
  • 2025 г.:  Начален срок: 18.10.2024 г./ Краен срок: 22.11.2024 г.

 

Процедура "Програма за публична подкрепа за  развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)"

Цел: Стимулиране на икономическия растеж, създаване на нови работни места и увеличаване на експортния капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони.

Управляващ орган: МИР

Бенефициенти: микро-, малки, средни и големи предприятия, които:

  • са оператори на индустриални паркове/зони
  • са търговци по смисъла на Търговския закон или
  • са търговско дружество с над 50 на сто държавно участие в капитала или
  • търговско дружество с над 50 на сто участие на съответната община в капитала.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: от 1 млн. лева до 40 млн. лева, като интензитетът се определя в зависимост от  допустимите дейности и категорията на предприятието - от 20% до 80%.

Срок за кандидатстване: до 02.11.2023 г.

 

Процедура “Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”

Цел: Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Управляващ орган: МРРБ

Бенефициенти: микро-, малки, средни и големи предприятия

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: от 35 000 лв. до 1 млн. лева, като интензитетът се определя в зависимост от  режима на държавна помощ – от 35% до 65%.

Срок за кандидатстване: 31.07.2023 г.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster