Какви са вариантите за социално и здравно осигуряване?

Какви са вариантите за социално и здравно осигуряване?

Най-общо вариантите са да бъдете самоосигуряващо се лице или да бъдете осигурител. 

Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Това са:

  • Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност,
  • Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, и 
  • Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите.

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster