search-icon

Социално осигуряване при стартиращ бизнес

Този наръчник ще ви преведе през света на социалното осигуряване – какви са различните варианти, какви документи и декларации са ви необходими и къде трябва да ги подадете, какъв е размерът на осигурителните ви вноски и как се изчисляват.


КАКВИ СА ВАРИАНТИТЕ ЗА СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

При всички случаи, когато се извършва трудова дейност, законът ни задължава да се осигуряваме за социални и здравни рискове. При стартирането на бизнес и регистрацията му е необходимо да изберете вариант за социално и здравно осигуряване. Като собственик и управител на фирма, най-общо имате следните възможности:

•    Да се осигурявате като самоосигуряващо се лице:
o    В този случай задължителните рискове, за които се осигурявате, са: за фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване; за Универсален пенсионен фонд (ако сте роден след 31.12.1959 г.) и дължите плащане за здравноосигурителни вноски. 
o    Има възможност да изберете и осигуряване за за фонд „Общо заболяване и майчинство“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Избора на тази допълнителна възможност за осигуряване ви дава право да използвате отпуск за временна нетрудоспособност (болнични), както и да използвате отпуск за бременност и раждане.
o    В този случай разходите за осигуровки са за лична сметка и не са разход на фирмата. Препоръчително е да се заплащат от лична банкова сметка.
•     Ако сте вписан в Търговския регистър като управител, може да изберете и вариант за осигуряване по договор за управление и контрол  (ДУК):
o    В този случай дължите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи (общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, безработица). При ДУК се изплаща възнаграждение, върху което се дължат данъци и осигурителни вноски. Размерът на осигурителните вноски се разпределя между управителя и фирмата, а общият им размер варира в зависимост от дейността, която се извършва. 
o    ДУК се приравнява на трудовия договор, като и по него се изплаща възнаграждение на лицето. Заплатата и осигуровките на управителя са за сметка на фирмата и са неин разход, съответно се плащат от фирмената банкова сметка.
o    Имайте предвид обаче, че времето по ДУК не се зачита за трудов стаж. Също така, нямате право н платен годишен отпуск, полагащ се на работниците на трудов договор, както и на различни видове обезщетения, предвидени в Кодекса на труда. 

КАК ДЕКЛАРИРАМ НАЧИНА СИ НА ОСИГУРЯВАНЕ?

За да декларирате, че ще се осигурявате само самоосигуряващо се лице, е необходимо да подадете Декларация ОКД-5 в офис на НАП по постоянен адрес. 
Също така за самоосигуряващите се лица и за лицата по ДУК възниква задължение всеки месец да се подава в НАП информация относно осигурителния статус с Декларация образец 1.

КОГА СЕ ДЪЛЖАТ ОСИГУРОВКИ?

Задължението за осигуряване възниква в срок от 7 дни след започване на трудова дейност, без значение дали от нея има доход. Задължението за осигуряване се базира на обстоятелството, че се полага труд. Независимо дали фирмата има или няма приходи, осигурителните плащания се дължат.

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ?

Осигурителния доход, върху който можете да плащате осигуровки варира от 650 лв. до 3000 лв. ( за 2021 г.), като всяка година сумите се определят в Закона за бюджета държавното и обществено осигуряване. Той варира също в зависимост от икономическата дейност, като точните параметри са описани в същия закон. 

Общият размер на осигурителните вноски за 2021 г. е 32.3% плюс процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” и се разпределя, както следва: 
Държавно обществено и здравно осигуряване за служители, III-та категория труд, осигурени за всички осигурителни рискове за 2021 г.

Фондове Обща осигурителна вноска (%) За сметка на работодателя За сметка на работника
Държавно обществено осигуряване (ДОО) 24.3% + 13.72% +  
Допълнително задължително обществено осигуряване (ДЗПО) Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*) Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*) 10.58%
Здравно осигуряване 8% 4.8% 3.2%
Общо 32.3%+ 18.52% +  
Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*) Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*) 13.78%

 

(*) Процентът за фонд „Трудова злополука и професионална болест” варира от 0.4% до 1.1% в зависимост от групата на основните икономически дейности, в която попада фирмата по Националния класификатор за икономическите дейности.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster