ТД (Търговско дружество)

ТД (Търговско дружество)

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Те могат да бъдат физически или юридически лица и да участват в неопределен брой дружества. Българското законодателство определя следните видове търговски дружества:

  • ООД (Дружество с ограничена отговорност) - може да се образува от две или повече физически или юридически лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството; 

  • ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) - собствеността на капитала е еднолична, тоест на едно физическо или юридическо лице;

  • АД (Акционерно дружество) - предприятие, чийто капитал е образуван от вноските на съдружници, срещу които те получават акции. Акционерите не носят отговорност за задълженията на дружеството и не поемат риска от загуби, свързани с дейността на дружеството;

  • ЕАД (Еднолично акционерно дружество) - акционерно дружество с един акционер;

  • СД (Събирателно дружество) -  в него могат да се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството;

  • КД (Командитно дружество) – образува се с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска,  т.е. има едновременно неограничено и ограничено отговорни съдружници;

  • КДА (Командитно дружество с акции) - образува се с договор, между няколко лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са ограничено отговорните съдружници,  като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3, т.е. има едновременно неограничено и ограничено отговорни съдружници.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster