search-icon

Видове търговци и търговски дружества

Този наръчник обяснява основните видове търговци и търговски дружества и ще ви помогне да се ориентирате коя в най-подходящата правна форма за вашия бизнес в зависимост от това дали ще работите сам или в съдружие, какъв е капиталът ви и каква отговорност можете да поемете.

Най-често използваните организационни форми на търговска дейност в България са ЕТ (Едноличен търговец) и ТД (Търговско дружество).

За търговци НЕ СЕ смятат физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, занаятчиите и  упражняващите свободни професии.

ЕТ (ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ)

Ако решите да създадете своя бизнес като едноличен търговец (ЕТ), вие носите пълна отговорност за дълговете и данъците на вашата компания.

ЕТ е физическо лице, на което законът предоставя качеството „търговец“, като той попада в категорията „самоосигуряващо се лице“ и като такова е длъжен да внася както осигуровки, така и данъци.

За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно.

Ако осъществява дейност, която попада в категория на патентните дейности, едноличният търговец дължи патентен данък при две условия:

 • оборотът му за предходната година не превишава 50 000 лв.;
 • не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • В зависимост от типа на бизнеса, при ЕТ са възможни 2 режима на данъчно облагане. Първият е съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) с 15% от реализираната печалба. Вторият е съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с патентен данък, който се определя съобразно вида патентна дейност (съгласно Приложение № 4 от ЗМДТ).

 

ТД (ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО)

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Те могат да бъдат физически или юридически лица и да участват в неопределен брой дружества. Българското законодателство определя следните видове търговски дружества:

 • ООД (Дружество с ограничена отговорност) - може да се образува от едно или повече физически или юридически лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
 • ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) - собствеността на капитала е еднолична, тоест едно физическо или юридическо лице;
 • АД (Акционерно дружество) - предприятие, чийто капитал е образуван от вноските на съдружници, срещу които те получават акции. Акционерите не носят отговорност за задълженията си и поемат риска от загуби, свързани с дейността на дружеството, в рамките на стойността на акциите си.
 • ЕАД (Еднолично акционерно дружество) - акционерно дружество с един акционер.
 • СД (Събирателно дружество) -  в него могат да се включват физически и юридически лица. Съдружниците носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията на дружеството.
 • КД (Командитно дружество) – образува се с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.
 • КДА (Командитно дружество с акции) - образува се с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3, т.е. има едновременно неограничено и ограничено отговорни съдружници.

ПЕРСОНАЛНИ И КАПИТАЛОВИ ДРУЖЕСТВА

Търговските дружества могат да бъдат персонални и капиталови. Персоналните са Събирателно дружество (СД) и Командитно дружество (КД), а капиталовите – Дружество с ограничена отговорност (ООД), Акционерно дружество (АД) и Командитно дружество с акции (КДА).

Основните разлики са, че персоналните дружества, както предполага и името им, изискват лично участие на всеки съдружник, участието в тях не може да бъде прехвърлено, при напускане на един от съдружниците, дружеството се закрива, а всички съдружници носят отговорност успоредно с имуществото на дружеството.

За разлика от тях, при капиталовите дружества не се изисква лично участие на всеки съдружник, участието в дружеството може да се прехвърля свободно, напускането на съдружник не води до закриване на дружеството, а съдружниците не носят отговорност извън имуществото на дружеството. 

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ПРАВНА ФОРМА ЗА БИЗНЕСА СИ?

Дали ще бъдете ЕТ „Иван Иванов“, „Иванови“ АД или „Иван и СИЕ“ ООД зависи от вашата дейност, капитал, цели, съдружници, данъчно облагане и т.н.

Обмислете следните въпроси:

 • Самостоятелно ли ще работите или в съдружие? Ако ще извършвате търговска дейност самостоятелно, най-подходящо е да регистрирате ЕТ, ЕООД или ЕАД. Ако ще имате съдружници обаче подходяща правна форма за вас ще ООД, СД, АД, КД или КДА.
 • С какъв капитал разполагате? Ако не разполагате с много средства, изберете ЕТ, ООД/ ЕООД, СД или КТ. За ЕТ, СД и КД няма изискване за минимален капитал при учредяването. За учредяване на ООД / ЕООД се изисква символичен минимален капитал - 2 лв. Ако сферата и мащабите на дейността изискват по-голямо капиталовложение (над 50 000 лв.), по-добре е да изберете АД или ЕАД.
 • Каква отговорност можете да поемете? Като търговец може да носите неограничена, ограничен и/или солидарна отговорност за формиран дълг на вашето дружество. 
 • При неограничената отговорност отговаряте с цялото си лично имущество до размера на несеквестируемата част (определен от закона праг, който да осигури минимален доход на лицето). Такава отговорност има при ЕТ, СД и при част от съдружниците в КД и КДА. 
 • При ограничената отговорност всеки съдружник е отговорен за задълженията на фирмата до размера на неговата вноска в капитала на фирмата. Пример за дружества с ограничена отговорност са ООД, ЕООД, ЕАД и част съдружниците в КД и КДА.
 • При солидарната отговорност съдружниците носят отговорност за целия дълг на дружеството, независимо кога са се присъединили към него. Солидарна отговорност може да има само при наличие на съдружници в ООД, СД и при част от съдружниците в КД и КДА.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster