Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Българската банка за развитие (ББР) е събрала финансови ресурси за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. За тази цел Банката е получила държавна гаранция, съгласно член 100 от Закона за държавния бюджет за 2015 г., който е улеснил привличането на привлечени средства от международни институции при възможно най-добрите условия.

Националната програма за енергийна ефективност е приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Тя предвижда предоставянето на финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата спомага за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

За изплащането на целево финансиране ББР сключва тристранни споразумения с кметовете на областни общини, представляващи Асоциацията на собствениците и съответните областни управители в качеството им на представители на българската държава. Споразуменията са специфични за проекта и средствата се получават по специално отворени банкови сметки в BDB.

Сградите с одобрени заявления получават 100% безвъзмездна помощ. Сдруженията на собствениците нямат финансови ангажименти или задължения към ББР - те се основават само за целите на програмата.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster