Къде се намира ББР в процеса

Къде се намира ББР в процеса

ББР е предприела всички необходими действия, за да отговори на изискванията за Партньор по изпълнението, и е в процес на комуникация и координация със съответните компетентни институции (Главни дирекции на ЕК, отговорни за прилагане на програмата InvestEU) с цел подготовка на най-подходящи за пазара финансови продукти и стратегии за прилагането им за осигуряване на по-благоприятни условия по финансиране на компаниите в страната.

Към момента ББР е в процес на подготовка за подаване на заявление за интерес по Компонент на политика 1 „Устойчива инфраструктура“ и Компонент на политика 3 „МСП“. 

Предимствата от участието на ББР в Програмата са свързани с възможността да се създадат и приложат продукти с висока добавена стойност на българския пазар в ниши, които не са покрити в достатъчна степен от пазара, при споделяне на риска с ЕК под формата на бюджетна гаранция, което да предостави възможност за по-облекчени условия както на допустимите крайни получатели, така също и с оглед привличането на банки партньори по програмата. 

Елемент от процеса на подготовка за заявяване на интерес е разработване на продукти, адекватно и точно насочени към разрешаване на пазарни несъответствия и неоптимални инвестиционни ситуации и характеризиращи се с допълняемост спрямо предлаганите продукти на пазара. В тази връзка основната цел на настоящите консултации с пазара е да се установят подходящи параметри и структура на изпълнение на финансовият/те инструмент/и с оглед установяване на партньорство по програмата в областите, предмет на тяхното прилагане.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster