земеделски полета

Свободен ресурс по Програма на ББР за индиректно финансиране на земеделски стопани, които са членове на взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани

Стартов бюджет на програмата: до 15 милиона лева

Целева група кредитополучатели: Взаимоспомагателни кредитни кооперации на земеделски стопани, вписани като финансови институции в публичния регистър по чл.3а от Закона за кредитните институции.

Предназначение и цели: Предоставяне на инвестиционно и оборотно финансиране на земеделски стопани, членове на Взаимоспомагателни кредитни кооперации за земеделие и/или развитие на селските райони и/или рибарство и аквакултури и извършване на свързани и съпътстващи дейности с тях

Максимален размер на кредит: 3 000 000 лева

Срок: До 10 години

Лихвен процент: Цена при заемане на средства по програмата: 6М EURIBOR + 2,5 % (250 б.т.) годишно, но не по-малко от 2,5% (250 б.т.), изчисляван на база Actual/360

В изпълнение на Програмата регистрираните в БНБ взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани могат да кандидатстват за кредит от ББР, който впоследствие ще трябва да използват за целево последващо финансиране на стопанската дейност на своите членове - частни земеделски стопани и земеделски производители, при определените от ББР атрактивни условия и ниски лихвени нива.

Повече детайли за Програмата вижте тук

 

За въпроси и допълнителна информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/45 29 497, 02/9306 364

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster