Информация относно финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях

Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 48 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива и е предназначен за клиентите на „Българска банка за развитие“ ЕАД в качеството й на инвестиционен посредник. С него се предоставя на клиентите и потенциалните клиенти обобщена информация относно основните видове финансови инструменти и свързаните с тях рискове. Всеки инвеститор следва внимателно да прочете представената по-долу информация за различните рискови фактори и да разглежда всяка възможна инвестиция в зависимост от собствените си инвестиционни ограничения и готовност за поемане на риск спрямо съответната очаквана възвращаемост.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster