Политика за изпълнение на клиентски нареждания

Настоящата политика е изготвена съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент № 2017/565) и актовете по тяхното прилагане и се прилага в съответствие с чл.86, ал.1 от ЗПФИ и определя правилата за изпълнение на клиентски нареждания от Българска банка за развитие в качеството й на инвестиционен посредник.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster