search-icon

Правила за предотвратяване конфликт на интереси

Настоящите правила уреждат организацията на дейността по превенция на риска от възникване на конфликти на интереси в дейността на „Българска банка за развитие“ ЕАД в качеството й на инвестиционен посредник. Целта на настоящите правила е да гарантират, че при извършването на инвестиционни дейности и при предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги, Банката ще действа честно, справедливо и като професионалист, и ще осигури прозрачност по отношение на личните сделки с финансови инструменти, при стриктно спазване на закона и недопускане застрашаване на интересите на клиентите.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster