Рамкови изисквания към заемите, техния размер, срок, обезпеченост и цена

Рамкови изисквания към заемите, техния размер, срок, обезпеченост и цена

1. В покритието на осигурените от ББР гаранции може да се включва ново, оборотно и инвестиционно финансиране.

2. Тъй като, обхванатото от гаранцията финансиране представлява държавна помощ, размерът на заемите се определя според зададени от ЕК във Временна рамка за държавни помощи прагове за финансиране и при максимален размер на предоставено по новите условия финансиране на кредитополучател и свързаните с него лица до 3 000 000 (три милиона) лева.

3. Не е разрешено предоставянето на финансиране по програмата, с което да се рефинансират стари заеми;

4. Кредитите могат да са както за оборотни, така и за инвестиционни нужди.

5. Финансираните разходи трябва да са пряко свързани със стопанската дейност на предприятията.

6. Няма ограничение за минимален срок на кредитите, максималният срок на кредитите е до 84 месеца (7 години), но гаранцията от ББР е за срок до 6 години.

7. Търговската банка може да предостави на кредитополучателите гратисни периоди за плащания по главница и лихва до 36 месеца.

8. Условия за обезпеченост и срокове за предоставяне: Предоставят се необезпечени кредити, с изключение на лични гаранции, които следва задължително да бъдат предоставени от действителните собственици, както и (ако е приложимо) залози на вземания от сметки по реда на ЗЗД, ЗОЗ, както и чрез договор за финансово обезпечение съгласно ЗДФО. Търговските банки приемат личните гаранции, предоставени от действителни собственици чрез съдлъжничество, поръчителство или друга подходяща форма, съгласно вътрешните правила на банката.

Кредитите се предоставят при кратки срокове за обработка и с оптимизирано време за одобрение, съответно отказ (time-to-yes), а именно: до 5 работни дни след получаване на необходимите за преглед на искането за кредит документи от страна на банката и време за усвояване (т.е. времеви период между одобрението на кредита и предоставянето на възможност на кредитополучателя да осъществи реално усвояване), до 10 работни дни.

9. Банката има възможност да привлича и други съдлъжници/поръчители, но само при условие, че са свързани с действителния собственик лица и/ или свързани с кредитополучателя, по смисъла на §1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции (физически и юридически лица). Последващо учредяване на друго обезпечение по гарантиран кредит не е допустимо, освен за обезпечаване на необезпечената с гаранцията част от кредита и ако е налице една от следните хипотези: а) по изрично писмено искане с достоверна дата от кредитополучателя/трето потенциално задължено лице, ако по кредита е допуснато просрочие над 90 (деветдесет) дни и банката е съгласна с учредяването му; б) при смърт/недееспособност на физическо лице – солидарен длъжник/поръчител или на действителния собственик на кредитополучателя и/или в случай на нов действителен собственик; в) спрямо поръчител/съдлъжник – дружество е образувано производство по ликвидация/несъстоятелност с молител различно от банката лице.

10. Банката определя всички елементи на ценообразуването, включително лихвения процент по кредитите, съгласно своята политика, като при формирането на цената на кредитите (т.е. лихви, такси и т.н.), банката прилага вътрешните си правила и обичайна практика за ценообразуване, отчитайки предоставената от ББР гаранция. 

11. Срок за кандидатстване за финансиране по новите условия по програмата: до 22.06.2022 г.

12. Срок за включване на кредити в гарантирания портфейл: до 30.06.2022 г. 

13. Кредитополучателите заплащат на ББР гаранционна такса, чийто начин на определяне е заложен от ЕК в приложимата за програмата Временна рамка за държавни помощи.

В съответствие с препоръка на ЕК от 14.07.2020 г. по тази програма не може да се предоставя финансова подкрепа (гаранция) на дружества, имащи връзки с държави, които са включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

По програмата не могат да се финансират кредитни или финансови институции, тъй като тяхното подпомагане се осъществява по друг правен ред, различен от Временната рамка.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster