Рамкови критерии за кандидатите на предприятията по Програмата за възстановяване

Рамкови критерии за кандидатите на предприятията по Програмата за възстановяване

Кандидатстващите предприятия трябва:

1. Да са предприятия, които отговарят на изискванията за малко, средно или микро предприятие съгласно § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за малките и средните предприятия или предприятие – „small mid-caps“ (с до и вкл. 499 души персонал, отговарящо на един от следните критерии: с до 100 млн. евро вкл. сума на актива или до 86 млн. евро вкл. приходи от продажби);

2. Да не са били предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г., което се установява чрез проверка на предварително зададени, нормативни критерии. С предпоследните промени в програмата, се въведе облекчение от „Временната рамка за държавни помощи“, за микро- и малките предприятия. За тях е достатъчно да не са били обект на процедура по несъстоятелност, съгласно националното право и да не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране (има се предвид държавна помощ за оздравяване или преструктуриране).

3. От финансиране и гаранция могат да се ползват предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след 31.12.2019 г., поради избухването на пандемията COVID-19.

4. Допустимите за финансиране предприятия трябва да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в България, а така също да имат поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.

5. Тъй като покритото от гаранцията финансиране по програмата е държавна помощ, на кредитополучателите е забранено да финансират един и същи разход с кредит по програмата и с друга държавна/минимална помощ. (Под един и същи разход се има предвид например разплащане по конкретна фактура от 30.11.2020 г. или заплащане на наем на конкретен офис за месец декември 2020 г., или плащане на заплати за конкретни служители, за конкретен месец.) Ако за конкретните разходи клиентът ползва държавна/минимална (de minimis) помощ, той не може да използва кредита за покриването на същите тези разходи (забрана за двойно финансиране).

6. Ако кредитополучател или свързано с него лице е ползвало/ползва друга държавна/минимална помощ за същия вид разходи, каквито са и разходите, които иска да му бъдат финансирани с кредита по програмата (например общо разходи за заплати, общо разходи за наем, общо разходи за поддръжка на съоръжения), той е длъжен да декларира това пред търговската банка, чрез декларация по образец на програмата и да не допуска двойно финансиране.

7. Кредитополучателят не трябва да е нарушавал правилата за държавни помощи и да е вписан в специално създадения за това Регистър „Дегендорф“.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster