Банката за развитие на австрийското федерално правителство

Банката за развитие на австрийското федерално правителство

Освен с финансова подкрепа, банката помага с информация, коучинг и различни услуги за развитие на бъдещи, съществуващи и разрастващи се компании.

Австрийската федерална насърчителна банка (Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH) има ясна цел – подпомага предприятията при изпълнението на иновативни проекти, като предлага заеми, безвъзмездни средства и гаранции при облекчени условия. По-специално в случаите, когато необходимите средства не могат да бъдат получени в достатъчна степен от пазара. Банката помага с  информация, коучинг и различни услуги за развитие на бъдещи, съществуващи и разрастващи се компании.

Собственик на Aws  е австрийското федерално правителство. Като негови представители се изявяват Федералното министерство на труда и икономиката (BMAW) и Федералното министерство на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите (BMK).

 Какви са задачите на Aws  

Клиенти на насърчителната банка са както собствениците, така и допълнителни федерални министерства, федерални провинции и публични органи.

 Сред основните й дейности са:

  • бизнес финансиране от името на държавата
  • финансови и консултантски услуги, които са в обществен интерес и подпомагат икономиката.
  • грантови програми, безвъзмездни средства и други средства за финансиране в съответствие със Закона за гаранциите и Закона за субсидиите за МСП
  • насърчаване на иновациите и консултирането в областта на иновациите в полза на австрийската икономика
  • консултантски услуги - особено към държавата

Банката предоставя финансова и не-финансова подкрепа за по-лесно създаване на предприятия. Тя осигурява достъп до заеми при облекчени условия до 10 000 EUR, както и достъп до финансиране чрез предоставяне на гаранции.

Рисков капитал

Фондът AWS Mid Cap инвестира в средни компании. Създаден е през 2009 г. и предлага последващо финансиране за дружества, които се радват на силен растеж или съинвестират в средни придобивания или наследяване на дружества.

Фондът за стартиращи компании Aws осигурява рисков капитал за новоосновани предприятия. Разполага с 65 милиона евро и осигурява рисков капитал за млади предприятия със значителен потенциал за растеж, които не са в състояние да наберат необходимия капитал чрез банкови заеми .

Фонд ERP предоставя ERP кредити с ниски лихвени проценти и дълги срокове на погасяване. Създаден е през 1962 г. със средства от Плана Маршал на САЩ. Годишното финансиране е между 500 и 600 милиона евро. Фондът насърчава инвестициите в иновации, технологии, модернизация, мерки за разширяване и развитие/разширяване на услуги и бизнес области.

Аws е законово упълномощена да управлява офиса на Националната фондация за изследвания, технологии и развитие. Финансирана със средства на правителството, Австрийската национална банка и фонда ERP, фондацията предлага безвъзмездни средства на федералните агенции за финансиране.

Специален фокус към жените-предприемачи

Според актуално проучване в момента Австрия има най-висок дял на стартиращите в бизнеса жени в ЕС - 36 %. Анализът разглежда повече от 26 000 стартиращи компании в ЕС.

„Eдва еднa от всеки пет стартиращи компании (21 %) в ЕС е женски стартъп. От 2010 г. насам се наблюдава ръст, особено в Северна и Западна Централна Европа, където делът на жените се е увеличил повече от два пъти“.

Въпреки това съществува „недостиг на финансиране между половете“. Това  често се дължи на предубеждения при вземането на инвестиционни решения.

Този ефект се засилва от силното господство на мъжете в сектора на рисковия капитал. Почти 80 % от европейските фондове за рисков капитал се управляват от партньорски екипи, а 87 % от европейските и 95 % от австрийските бизнес ангели са мъже.

Австрия иска да осигури по-голяма подкрепа за стартиращи компании, особено за жени, като Аws и Австрийската агенция за насърчаване на научните изследвания предлагат финансиране специално за жени, основатели на стартиращи предприятия. Има допълнителен бонус за женско предприемачество в някои програми и по този начин по-високи суми за финансиране на проекти с жени в учредителния и акционерния екип.

А ето и някои резултати от дейността на Аws:

  • 39,967 са активно подкрепяни иновативни фирмени проекти (от основния бизнес на институцията)
  • 73% от всички подадени заявления за финансиране са одобрени
  • 1 030 млн. EUR е предоставеното финансиране
  • 85 % от подпомогнатите проекти са иновационни

В Австрия има

 още една институция за развитие,

която е целево насочена към подпомагане на експорта и развитие на компаниите с по-големи нужди от финансиране - Групата OeKB. Тя  укрепва австрийската икономика с услуги както за малки, средни и големи предприятия, така и за държавата от 1946 г. С широкия си набор от компетенции OeKB Group се фокусира върху подпомагане на експорта, услуги на капиталовия и енергийния пазар и финансиране на развитието. Тя има формата на публично-частно партньорство, което от една страна има роля като частно дружество при пазарни условия, а от друга —  изпълнява мандати от Република Австрия.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster