ББР подготвя новата си стратегия за устойчиво развитие и зелени инвестиции

29.12.2021 ББР подготвя новата си стратегия за устойчиво развитие и зелени инвестиции

Малките и средни предприятия ще бъдат двигател на устойчивото възстановяване

Едва ли има по-повтарящ се израз в разговора за държавни политики, от този за подкрепа на МСП като гръбнак на икономиката. Резултатите от изследването на ББР потвърдиха този факт – те имат потенциал да бъдат локомотив на растежа на българската икономика и имат ресурс за постигане на устойчиво развитие. Малките и средни предприятия представляват 99.8% от всички предприятия в България,създават 65% от добавената стойност в икономиката и поддържат 75% от работните места в страната. Но: имат най-ниската средна производителност в ЕС.

Изследването на ББР показва, че проблемите им бяха задълбочени от пандемията, но и извън нейния ефект, остават и затрудненията като:

-Висок разход на енергия – 3.5 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния в ЕС.

-Липса на управленски капацитет, човешки и финансови ресурси – намира се в неравностойно положение спрямо големите корпоративни клиенти.

-Нужда не само от обикновено финансиране, но и от бизнес обучение, посредничество, консултации и насоки за управление на бизнеса.

-Недостатъчни инвестиции във фирмени иновации, модернизация и международни вериги за съвместна работа.

Проучването показва, че изискването за множество документи утежнява процедурата по кандидатстване и е допълнителна пречка за развитието на  малкия и среден бизнес.  Потребностите са  свързани с по-гъвкави условия за кредитиране и  използване на гаранционни и улесняващи инструменти, които да премахват най-често срещаните пречки при търсенето на банково финансиране: недостатъчното обезпечение, липсата на платежоспособен съдлъжник при нов бизнес и на самоучастието при инвестиции. Това е особено важно при показателя, че три от всеки пет компании (58,6%) си осигуряват необходимото финансиране чрез банкови кредити за разрастване на бизнеса и планирано увеличение на приходите.

Изследването сред българските компании, които ползват банкови продукти от ББР за ефекта от тях върху техния бизнес, показва:

1) увеличаване на броя на наетите лица във фирмата; 2) увеличаване на годишния оборот; 3) енергийна ефективност и 4) по-екологично чисто производство.  При отчитане на допълнителни ефекти от тях, най-голямото увеличение се очаква при годишните обороти на фирмите, като оценката е близка до максималната.

Много важен за новата стратегия на ББР е отговорът на компаниите от какъв размер на финансиране се нуждаят. Над половината от (53,9%), които ще търсят външно финансиране през следващите 6 месеца, ще кандидатстват за суми до 350 хиляди лева. На второ място по относителен дял са тези, които ще търсят средства от 350 хил. лв. до 1 млн. лв.,  с относителен дял 27,7%. Едва 3,8% от компаниите се нуждаят от финансиране над 5 млн. лв., като този вид  кредити са необходими на фирмите в най-голяма степен при разширяване на износа.

Зеленият преход

Втората част от изследването се отнася към т.нар. зелен преход и до това, доколко мениджърите са запознати с новите регулации и промени за бизнеса.  Отговорите на мениджърите  показват, че едва само една пета (19,7%) от тях познават новите регулации, а половината (45,1%) заявяват, че само отчасти са запознати.

Информираността на фирмите в различните области на икономиката е почти еднаква, но изследването ясно показва необходимостта от разяснителна и информационна кампания за условията и параметрите на Зеления преход:

Това е особено важен въпрос, защото инвестициите в зелени и устойчиви проекти ще следват нови правила и логика. Наред с финансовите параметри на бизнеса,  банките ще оценяват екологичните и социални аспекти, както и пътя за достигане на климатична неутралност (нулеви въглеродни емисии). Новата рамка за оценяване на бизнес модела и инвестиционните проекти ще бъде предизвикателство и ново регулаторна тежест за малкия и среден бизнес. Тази регулаторна „зелена“ тежест европейските законодатели планират да облекчат чрез прилагане на пропорционални на размера и сложността на бизнеса правила.  Банките, които от своя страна трябва да осигурят необходимия ресурс за прехода,  ще трябва и да обяснят новите правила за получаване на финансирането му.

Това се вижда и в изследването на ББР – близо три четвърти (71,3%) от мениджърите са на мнение, че е необходимо банките да осигуряват информация за новите зелени стандарти на всеки свой клиент. На въпрос как Българска банка за развитие  може да бъде полезна за прехода им към зелена икономика, представителите на всеки 7 от 10 компании (69,8%) посочват целеви зелени кредити, 50% смятат, че ББР може да им бъде полезна чрез информация и консултации, а 24,2% от мениджърите  посочват гаранционните продукти.  Проучването може да видите в прикачения файл. 

На база направено изследване ББР вече планира своите стратегически цели, нови финансови програми и инструменти за периода 2022-2023 г. В отговор на нуждите на бизнеса банката вече пусна няколко кредитни продукта, които да подпомогнат компаниите. Първата група кредити са насочени към компаниите, които трудно получават финансиране заради липса на обезпечения - Business : Creative : StartUP.  А втория инструмент дава отговор на растящото притеснение на компаниите от цената на тока и повишеното търсене на електроенергия. Чрез него компаниите могат да получат финансиране за изграждане на фотоволтаични централи както за собствени нужди, така и за продажба.

Новият модел за кредитиране на МСП, свързан с възстановяването от пандемията и подпомагане на зелените инвестиции, ще се реализира чрез споделяне на риска с международни финансови институции и държавата, регулярен анализ на бариерите пред кредитиране и неразрешените пазарни затруднения и нови, по-облекчени и гъвкави условия при финансиране и предлагане на продукти.

София Касидова, Илиана Андронова,  „Стратегически анализи и развитие на ББР“

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster