19.12.2018 ББР сключи с БАКБ първото споразумение по Програма COSME+ за подкрепа на малкия и средния бизнес

Стартира отпускането на кредити за МСП с преференциални условия в размер на 10 000 000 евро

Програма COSME+ се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции за индиректно финансиране на малките и средните предприятия с гаранционно улеснение и контра-гаранция. Целта на програмата е да осигури лесен достъп до финансиране за МСП през различните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността.
Благодарение на Програма COSME + гаранционното покритие вече е до 60% от размера на кредита. По този начин се намаляват изискванията за предоставяне на обезпечение от страна на бизнеса и се улесняват възможностите за финансиране.
С гарантирания по програма COSME+ ресурс, предоставен от ББР, БАКБ ще отпуска инвестиционни и оборотни кредити, и банкови гаранции. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до 150 000 евро, а срокът за погасяване ще е от 12 до 120 месеца. Лихвеният процент по кредитите е ограничен до 3M EURIBOR + надбавка до 5,7%, а максималното възнаграждение/комисион за поемане на ангажимент по банкова гаранция е не повече от 2 % годишно.
Програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания за обезпеченост на кредитите от страна на банката, приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия, както и допълнителни стимули за предприемачите. Тези условия са истински инструмент за насърчаване на предприемачеството, включително и на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.

Реализирането на тази програма стана възможно с подписването на ново споразумение за издаване на контра-гаранция в полза на ББР от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма COSME в подкрепа на малкия и средния бизнес у нас. Целта е да се улесни достъпът до дългосрочно и нисколихвено финансиране на фирмите в страната, като едновременно с това да се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите.
Програма COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като „Плана Юнкер“. Това е вторият подобен договор, подписан от ЕИФ с българска банка, и първият по програма COSME за ББР.
За програма COSME
Програма COSME надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена през периода 2007-2013 г. Общият ѝ бюджет е 2.3 млрд. евро за периода 2014-2020 г. В обхвата й са четири области на подпомагане – подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти; подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб; подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията и насърчаване на предприемачеството.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster