08.10.2020 Често задавани въпроси относно документите за отпускане на безлихвени кредити за физически лица до 4 500 лева

 
Допустимост на кандидатите

 

Мога ли да кандидатствам за отпускане на безлихвен кредит в офиса на Българската банка за развитие?


Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

 

Може ли пенсионер да кандидатства за безлихвено кредитиране?

Да, без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице.

 

Има ли значение видът на получаваното обезщетение (пенсия)?

Не, стига лицето да отговаря и на другите критерии на Програмата.

 

Търговската банка, при която кандидатствах, отказа кредита ми. Какво да направя?

Важно е да знаете, че подобно събитие не е пречка да кандидатствате отново, в същата или в друга банка-партньор по програмата. Информирайте се какво е основанието за отказа, често пъти то е отстранимо. Можете да потърсите съвет и съдействие както при банката, в която сте кандидатствали, така и от ББР на office@bdbank.bg или complaints@bdbank.bg . Екипът на ББР ще разгледа случая Ви.

 

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?

Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по програмата. Важно е да знаете, че можете да получите кредит по Програмата, само от една-единствена търговска банка.

 

В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони, но от търговската банка ми наложиха такса. Защо?

Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от програмата.

 

Мога ли да кандидатствам, ако получавам страничен доход от наем, но съм в неплатен отпуск?

Да. За банката, пред която кандидатствате, е определяща невъзможността да извършвате трудова дейност и съответно да получавате възнаграждения за нея. Доходът от наем не е доход от трудова дейност и не пречи на възможността да кандидатствате по програмата.


Изрядното кредитно досие изискване ли е за кандидатстване?

Не. Но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева, но не по-малък от 1 500 лева.

 

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако имам просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката?

Да, можете да кандидатствате. В случай, че имате наложен запор за лични задължения, трябва да декларирате пред банката, че сте запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени Ваши лични задължения по наложения запор.

 

Мога ли да кандидатствам за безлихвен кредит, след като съм бил в неплатен отпуск, но съм се върнал на работа?

Да, съгласно промените в правилата вече можете да кандидатствате за кредит, ако сте се върнал на работа. Важно е да сте бил в неплатен отпуск след 8 март 2020 г.

 

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, трудов договор с изпитателен срок или трудов договор на непълен работен ден?

Да, стига да отговаряте на условията на програмата – да сте или да сте бил в неплатен отпуск, да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, и да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания.

 

Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?

Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по програмата. Лицата трябва да имат и постоянен адрес на територията на Р България.

 

Документи за самоосигуряващи се лица

 

Има ли образец на документa, който удостоверява регистрацията ми като самоосигуряващо се лице?

Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО).

Всяко лице, попадащо в някоя от изброените групи, трябва да удостовери пред банката това свое качество, както и регистрацията си в НАП. Моля, обърнете внимание, че за да е прекъснало дейност поради Ковид-19, лицето трябва да има регистрация като самоосигуряващо се лице преди това. Регистрационният документ е наличен в портала за електронни услуги на НАП и може да бъде намерен на следния линк – Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице .

 

Документът за регистрация и Декларацията за прекъсната дейност на самоосигуряващи се лица един и същ документ ли са?

Да, образецът е един и същ. При прекъсване на дейността трябва да попълните декларацията в 7-дневен срок от прекъсването и да я подадете в НАП. Може да се подава по електронен път, ако имате ПИК (персонален идентификационен код), както и на хартия по пощата или в офис на НАП.

 

Какви са критериите за установяване на спад от 20% в доходите?

Те са в зависимост от типа професия или трудова дейност. Отправна точка ще бъде подадената годишна данъчна декларация за 2019 г. Чрез текущо подаваните документи към НАП, създаваните първични и/или вторични счетоводни документи, разписки/извлечения за получени възнаграждения/хонорари и пр. за 2019 и 2020 година ще се направи изчисление дали има спад в сравнение с предходната година.

Вие декларирате, че има установен спад от 20% в доходите Ви във Вашето искане за кредит, което е по предоставен Ви от търговската банка образец. Към него приложете всички документи, които доказват спада в доходите.

 

Защо ББР ми отказа кредита?

ББР нито одобрява, нито отказва кредитите по програмата. Тя включва изпратените й от търговските банки кредити в издадена от нея портфейлна гаранция.

 

Документи без значение дали кандидатът е на трудов договор или е самоосигуряващо се лице

 

Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен?

Вие декларирате, че имате платени осигурителни вноски във Вашето искане за кредит, което ще Ви бъде предоставено на място в търговската банка, пред която кандидатствате.
Банката проверява това обстоятелство в регулирано достъпна база данни на НОИ/НАП. Данните ще се предоставят на банката дистанционно, след като дадете писмено съгласие за обработване на личните Ви данни.

 

Документи за служители в неплатен отпуск поради пандемията от COVID-19

 

Как мога да си извадя справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение за шест месеца назад?

Вие декларирате наличието на трудово правоотношение за шест месеца назад във Вашето искане за кредит, което ще Ви бъде предоставено на място в търговската банка, пред която кандидатствате.
Банката може да заяви и да получи от НОИ справка за сключени и прекратени трудови договори. Данните й се предоставят възоснова на сключен с НОИ договор и дадено от Вас пред съответната банка писмено съгласие за обработване на личните Ви данни.

 

Има ли образец на декларация за излизане в неплатен отпуск вследствие на пандемията?

Вие декларирате, че сте в неплатен отпуск вследствие на пандемията, във Вашето искане за кредит по образец, който ще получите на място в търговската банка, пред която кандидатствате. Към искането си за кредит прилагате и копие от документа, от който се установява неплатеният отпуск. Няма специални изисквания към съдържанието му - както го е издал Вашият работодател.

 

Има ли образец на декларация за временно спряна (изцяло или частично) дейност на работодателя ми?

Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване.

 

Има ли образец на декларация, че не получавам възнаграждение за труд по друго правоотношение?
Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване.

 

Има ли образец на декларация за намерението ми да се върна на същата работа/да възобновя прекъснатата дейност?

Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване.

 

Има ли образец на декларация, че към датата на кандидатстването за кредит по Програмата не се възползвам от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията?

Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване. Под „друга марка“ следва да се разбира аналогична помощ, свързана с невъзможността Ви да полагате труд поради пандемията.

 

Трябва ли да приложа допълнителни документи към искането за кредит и какви?

Прилагат се валиден документ за самоличност (копие на лична карта или паспорт) и, в зависимост от случая: - копие от трудов договор, документ за неплатения отпуск;
- документ за регистрация, ако сте самоосигуряващо се лице, декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващо се лице/за спряната дейност на предприятието, документи за спад в доходите Ви – което е относимо.

 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster