27.06.2018 Уведомление за преустановяване на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на SOFIBOR

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.07.2018 г. и на основание Регламент (EС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г., БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляване и публикуване на справочния индекс СОФИБОР.

Във връзка с тази промяна „Българска банка за развитие“АД („Банката“ или „ББР“) уведомява своите клиенти, че считано от 01.07.2018 г., спрямо договорите за кредит, лихвените плащания, по които, се определят на базата на индекса СОФИБОР, Банката ще приведе в сила План за действие при съществена промяна или прекратяване изготвянето на използваните от „ББР“ бенчмарк индекси, който е изготвен съгласно чл. 28, пар.2 от Регламент (ЕС) 2016/1011. Промяната е съгласно условията на чл.58, ал.5 от Закона за кредитните институции (с измененията с Държавен вестник бр.51 от 2018, в сила от 01.07.2018 г.

Индексът СОФИБОР, въведен като референтен по договорите за кредит, ще бъде заменен от Банката с нов референтен лихвен процент, представляващ последната обявена стойност за съответната срочност на EURIBOR (съкратено от Euro Interbank Offered Rate) - индекс, отразяващ средното лихвено равнище, при което представителна група банки от Еврозоната си предоставят необезпечени срочни депозити в евро.

Банката ще спази стриктно изискванията на чл. 58, ал.6 от ЗКИ и към датата на прилагането на Плана (02.07.2018г.), новият лихвен процент по ползваните от Вас кредити, кредитни улеснения и финансови инструменти няма да бъде по-висок от размера на лихвения процент, ползван преди този момент.

С уважение,
Българска банка за развитие

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster