search-icon

Поземлен имот, сграда и оранжерии в община Харманли

Българската банка за развитие продава поземлен имот, заедно с построените в него сгради:

1. Поземлен имот намиращ се в село Преславец, община Харманли, област. Хасково площ от 41.516 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, в местността „Азмака – 1“;

2. Сграда (помещение за персонал), с площ от 82 кв.м;

3. Метален навес с бетонна площадка от 198 кв.м;

4. Полиетиленови оранжерии – 21 бр. полиетиленови оранжерии, водоем с вместимост 2 200 куб. м., 10 бр. оранжерии, от които 7 бр. с площ от 195 кв.м, 2 бр. с площ от 300 кв.м и 1 бр. с площ от 325 кв.м.

Запитване за цена можете да направите на следния e-mail адрес: salesbbr@bdbank.bg Моля да уточните имота, които Ви интересува.

Информация може да получите на адрес:
Гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий" №1, тел. за контакт: 02 93 06 347.
Огледи могат да бъдат извършвани всеки работен ден между 10.00 и 16.00 часа след запитване на посочения телефон за контакт.

При изготвяне на офертите да се имат предвид следните изисквания:
Ще се разглеждат само оферти, съдържащи ясна информация относно: оферента (име/наименование, ЕГН/ЕИК, адрес и телефон за контакт и др.), размер на предлаганата цена, начина и сроковете за плащане на цената.

Офертите ще се приемат на адрес: гр. София 1000, „Дякон Игнатий" №1, e-mail: salesbbr@bdbank.bg 

ББР не дължи комисион за продажба на собствени имоти.

 

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси