ББР ще осигури финансиране за Националната програма за енергийна ефективност

ББР ще осигури финансиране за Националната програма за енергийна ефективност

Българската банка за развитие (ББР) ще привлече финансов ресурс в размер на 1 млрд. лева за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Банката ще получи държавна гаранция, съгласно чл. 100 от Закона за Държавния бюджет за 2015 г., която ще спомогне за привличането на заемен ресурс от международни финансови институции при възможно най-добри условия.

Националната програма за енергийна ефективност е приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Тя предвижда предоставянето на финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

ББР ще участва в договарянето на споразуменията за предоставяне на финансов ресурс по програмата. След окончателното финализиране на условията по заемите, техните параметри ще бъдат предоставени за одобрение от Министерския съвет и ще бъдат публично оповестени.

За отпускането на целево финансиране ББР ще сключва тристранни договори с кметовете на районните общини, представляващи Сдруженията на собствениците, и съответните областни управители в качеството им на представители на българската държава. Договорите ще бъдат индивидуални за всеки проект, като средствата ще се получават по специално разкрити банкови сметки в ББР.

Сградите с одобрени заявления за кандидатстване ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ. Сдруженията на собствениците нямат никакви финансови ангажименти или задължения към ББР – те ще бъдат създадени единствено за целите на програмата.

Контакти на програмата:

Интернет страница: www.mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“, подсекция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Одобрените методически указания и образците към тях са публикувани тук.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster