Недвижими имоти

Недвижими имоти

Продажба на недвижими имоти чрез електронната платформа към Агенция за публичните предприятия и контрол

Вижте повече
Продажба на недвижими имоти чрез електронната платформа към Агенция за публичните предприятия и контрол
Продажба на офиси в административно - търговска сграда в град Благоевград

ББР стартира процедура по продажба на офиси в административно - търговска сграда в Благоевград

Дванадесет офиса в административно-търговска сграда в гр. Благоевград в идеален център до МОЛ – Благоевград. Имотът е с идентификатор 04279.612.202.1.

Виж още ➔
auction bid sale judgment mallet with public

Обява за публичен търг с явно наддаване

„Българска банка за развитие“ ЕАД (ББР/Банката) стартира процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 5 112 240 броя налични, обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност на всяка една от тях 1 лев, представляващи 99,615% от капитала на акционерно дружество „Пътстройинженеринг“ АД, ЕИК 108001767, собственост на “Роудуей Кънстракшън” АД, ЕИК 205427809, заложени в полза на банката. Начална тръжна цена: 7 120 000 (седем милиона сто и двадесет хиляди) лева.

Виж още ➔
жилищни сгради

ББР стартира процедура по продажба в цялост на комплекс жилищни и офис сгради в град Пловдив

ББР стартира процедура за продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.524.1552, с адрес  гр. Пловдив, район Централен, бул. "Асеновградско шосе" № 4, с площ 6 994 кв.м., заедно с изграденият със степен на завършеност груб строеж „Жилищни и офисни сгради (секции А, Б, В, Г, Д и Е) разположен в УПИ ІІ – 549.1552, кв. 1 по плана на ЖК „Тракия ІІ част, гр. Пловдив“, ведно с 16.135% идеални части от поземления имот, представляващи 82 броя надземни паркоместа, намиращи се на кота ±0,00 м.

Виж още ➔
Поземлени имоти в землището на село Горна Василица, община Костенец

ББР стартира процедура за продажба на 2 бр. поземлени имоти в землището на село Горна Василица, община Костенец

Поземлени имоти, намиращи се в землището на село Горна Василица, община Костенец, област Софийска, местността „Лесичево место“ Поземлен имот с начин на трайно ползване „Залесена нива“ с площ от 2 495 дка; Поземлен имот с начин на трайно ползване „Залесена нива“ с площ от 2.671 дка. Имотите са на границата на с. Горна Василица и с. Пчелински бани. Разположени са в непосредствена близост до вилната зона на с. Пчелински бани и затворен, охраняван комплекс от вилни къщи с минерален извор, отдаващи се под наем.

Виж още ➔
Хотел в гр. Лом (бивш "Дом на моряка")

ББР стартира процедура за продажба на хотелска сграда, бивш Дом на моряка, в гр. Лом

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идн. № 44238.505.6229, гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски” №1, община Лом, област Монтана, с площ 657 кв.м , заедно с построената в него  ХОТЕЛСКА СГРАДА /бивш "Дом на моряка"/, с идн. № 44238.505.6229.1 със ЗП- 271 кв.м и РЗП- 1 309 кв.м.

Виж още ➔
Магазин в София

ББР стартира процедура за продажба на магазин в град София, бул. Черни връх 26

Магазин с идентификатор 68134.900.442.1.63, намиращ се в град София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 26 с предназначение за търговска дейност.  Разположен е на ет. - 1 (кота - 2.90 метра на сградата). Състои се от търговска зала, офис, битова стая за почивка с две отделения, помещение за „ОиВ“ и сервизно помещение с две тоалетни. Застроена площ 1 270,45 кв.м., заедно с припадащите му се 10,627% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 248.90 кв.м. и съответните му идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо УПИ VII-442, 443, 444, квартал „242- в“ по сега действащия дворищно-регулационен план на гр. София, местността...

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster