search-icon

Правила за изпълнение на финансови инструменти

Предметът на настоящите правила е да очертаят задълженията и процедурите, свързани с отговорностите на „Българска банка за развитие“ ЕАД (Банката, ББР) при изпълнението на финансови инструменти, възложени на ББР ЕАД при непряко управление на ЕК по смисъла на чл. 62 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.

Правилата уреждат:
  • Подготовка и организация за провеждане на процедури за избор на финансови посредници;
  • Провеждане на процедура за избор на финансови посредници;
  • Сключване на оперативно споразумение;
  • Обжалване на процедура за избор на финансови посредници;
  • Ред за осъществяване на контрол и мониторинг по изпълнение на финансовите инструменти;
  • Ред за съставяне и съхранение на документите (досиета), свързани с процеса по избор на финансови посредници;
  • Създаването и поддържането на изявленията за осигуряване на публичност както на процеса по избор на финансови посредници, така също и на процеса по изпълнение на финансови инструменти.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster