Декларации и срокове за тяхното подаване

Декларации и срокове за тяхното подаване

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ: Самоосигуряващите се лица задължително подават тази декларация в 7-дневен срок от настъпване на едно от изброените обстоятелства. 

  • Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, с подаване на декларация по образец от 1 до 31 януари на съответната календарна година.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1: "Данни за осигуреното лице" от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. се подава от самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 5: "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. - подава се от самоосигуряващи се лица, внесли авансово осигурителните си вноски за фонд "Пенсии" и/или здравно осигуряване за определени периоди от календарната година - до 25-о число на месеца

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 6: "Данни за дължимите осигурителни вноски" от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. се подава от всички самоосигуряващи се лица в срок до 30 септември, при откриване на грешка в декларираните данни, в резултат на които се променя размерът на осигурителните вноски. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 7: "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. - подава се от самоосигуряващи се лица в срок до 25-о число на месеца.

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЧЛ. 50 ОТ ЗДДФЛ): Подава се в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster