Group of doctors with face masks looking at camera

Целеви групи

  • Лечебни заведения за болнична помощ (болници за активно лечение; за продължително лечение; за рехабилитация; за продължително лечение и рехабилитация);
  • Многопрофилни или специализирани;
  • Създадени от: държавата, общините, други юридически или физически лица.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster