search-icon

Програма "Възстановяване"

Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19

През месец май 2020 г. Министерският съвет одобри и възложи за изпълнение на ББР „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“.

Програмата е обновена с нови решения на Министерския съвет от 4.11.2020 и 05.03.2021 г., а последното изменение е с Решение на МС от 05.08.2021 г. и синхронизира Програмата в максимална степен с разработения от Министерство на икономиката и Министерство на финансите надграждащ механизъм за интеграция чрез ликвидна подкрепа за предприятията, наречен накратко „Програма за възстановяване“.

Промените по Програмата са в процес на внедряване в работата на банките-партньори. След промените предприятията ще могат да кандидатстват при описаните по-долу обновени рамкови условия и срокове.

Целта на програмата е ББР да предостави гаранции в полза на търговските банки (вижте списъка по-долу), които от своя страна да формират портфейли от кредити към микро-, малки, средни, както и към „small mid-caps“ предприятия - с до и вкл. 499 души персонал, които отговарят на един от следните критерии: с до 100 млн. евро вкл. сума на актива, или до 86 млн. евро вкл. приходи от продажби), пострадали от избухването на СOVID-19 и да осигурят ликвидност за стопанската им дейност.

Гарантиращата банка (ББР) предоставя гаранционно покритие в размер на до 80% от главниците на всеки от кредитите по Програмата.

Гаранцията от ББР представлява държавна помощ, предоставянето на която трябва да отговаря и на условията, посочени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временната рамка за държавни помощи на ЕК).

Последните изменения в правителствената мярка (Програмата за възстановяване) са одобрени от Европейската комисия (ЕК) на 01 октомври 2021 г.

Програмата е отворена за всички сектори и се прилага от търговските банки партньори за цялата територия на страната.

Допустими кредитополучатели: микро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), както и предприятия с до и включително 499 души персонал, отговарящи на един от следните два критерия: до 100 млн. евро вкл. сума на актива и/или до 86 млн. евро вкл. приходи от продажби (small mid-caps), които страдат от негативните икономически ефекти от COVID-19.

Под осигурените от ББР гаранции могат да се включат нови кредити за инвестиционни и/или ликвидни нужди за оборотен капитал в това число за плащане на заплати, наеми, режийни разходи и др. разходи, пряко свързани със стопанската дейност на  предприятията. 

Финансирането на инвестиционни нужди се извършва срещу предоставяне на одобрени от търговските банки разходооправдателни документи.

Актуален статус

Всички банки-партньори на ББР вече работят по обновените условия на „Програмата за възстановяване“: това са Българо-Американската кредитна банка, Алианц Банк България, Юробанк България, Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Обединена Българска Банка, Инвестбанк и УниКредит Булбанк, която ще стартира прием на искания за финансиране в началото на февруари 2022 г.

Срок за включване на кредити в гарантирания портфейл: до 30.06.2022 г.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster